Nasza Działalność

Celem Stowarzyszenia Oddz. Przemyski jest działanie na rzecz rodziny, a w szczególności propagowanie idei odpowiedzialnego rodzicielstwa, kształtowanie postawy szacunku dla ludzkiego życia, upowszechnianie metod naturalnego planowania rodziny (NPR), w różnych środowiskach społecznych i zawodowych oraz wspomaganie rodzin w kształtowaniu ich życia zgodnie z zasadami etyki katolickiej, profilaktyki uzależnień.

Do zadań Stowarzyszenia należy m.in. praca wychowawcza i profilaktyczna  z rodzicami, młodzieżą i dziećmi, obrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, organizowanie pomocy rodzinom i osobom potrzebującym, podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu pomoc rodzinie i przeciwdziałanie patologiom.

Zadania te realizujemy poprzez np.: organizowanie szkoleń, kursów kwalifikacyjnych dla nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, poradnictwo specjalistyczne, działalność informacyjno – publicystyczną i wydawniczą.

W ramach działalności statutowej Odział Przemyski Stowarzyszenia „Miłość i Odpowiedzialność” podjął następujące inicjatywy i działania tj:

Stała praca z narzeczonymi w dekanalnych i parafialnych poradniach życia rodzinnego oraz dyżury dla małżonków w w/w poradniach.

Praca w specjalistycznych poradniach rodzinnych „Nazaret” (Przemyśl, Sanok, Jarosław).

W niektórych parafiach doradcy włączają się w pracę z młodzieżą w ramach katechezy przedmałżeńskiej.

Włączano się w rekolekcje ewangelizacyjne organizowane przez Ruch Domowego Kościoła. Podczas tych rekolekcji promowano NPR, Duchową Adopcję Dziecka Poczętego,

Co pewien czas organizujemy dla małżonków zajęcia z zakresu odpowiedzialnego rodzicielstwa. Włączamy się w organizację rekolekcji dla małżonków.

Majówka dla Młodych” to impreza, poprzez, którą od wiosny 2004 r. promowaliśmy wśród młodzieży miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego ”Ruch Czystych Serc”. W tym celu 7 maja 2004 r. zorganizowaliśmy we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury Edukacji i Nauki w Przemyślu pierwszą kilkugodzinną (dwuczęściową) imprezę „Majówki dla Młodych”. Pierwsza część (refleksyjno – rozrywkowa), odbyła się na placu przy Zamku Kazimierzowskim, a druga (modlitewna) miała miejsce w kościele Księży Salezjanów. Spotkaniom przewodniczyli przedstawiciele Redakcji „Miłujcie się” oraz zaproszony zespół młodzieżowy „Jesienni Przyjaciele”. Do współpracy w przygotowanie „Majówki” zaproszone zostały kościelne  stowarzyszenia i ruchy młodzieżowe. Ok. 20 osobowa grupa młodych przystąpiła do RCS.

            Druga, podobna impreza, odbyła się 12 maja 2005 r. Tym razem organizowaliśmy ją wspólnie z Przemyskim Centrum Kultury i Nauki. Spotkania prowadził Jan Budziaszek – perkusista zespołu „Skaldowie”, a grała, śpiewała i tańczyła młodzież ze szkolnych zespołów Przemyśla i okolicy.

            W dniach 29-30 maja 2006 została zorganizowana trzecia impreza, którą tym razem skierowaliśmy do wybranych szkół Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Przemyślu. Impreza organizowana była we współpracy z Przemyskim Centrum Kultury i Nauki  w uzgodnieniu z Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Przemyślu i Wydziałem Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli (Oddziałem Przemyskim). W związku z zaplanowaną „Majówką dla Młodych” zwróciliśmy  się do dyrektorów szkół z prośbą o umożliwienie młodzieży (całym klasom) udziału w w/w spotkaniu, a także z pismem do Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy i Europosła Andrzeja Zapałowskiego o  dofinansowanie imprezy.

            W dniu 21 maja 2007 r. w sali  widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu   odbyła się czwarta „Majówka dla Młodych” zatytułowana:  „JAK PORUSZAĆ SIĘ PO DROGACH ŻYCIA, BY DOTRZEĆ DO CELU” w programie: montaż słowno – muzyczny z udziałem zespołu muzycznego „Porozumienie” oraz projekcją filmu „ Eksperyment”. Organizowaliśmy ją przy współpracy z Przemyskim Centrum Kultury i Nauki ZAMEK i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, w uzgodnieniu z Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Przemyślu.

            W dniu 27 maja 2008 r. w Zespole Szkół Salezjańskich w Przemyślu odbyła się piąta edycja „Majówki dla Młodych” pod hasłem „BĄDŹ RADOSNY I ŻYJ PEŁNIĄ ŻYCIA” w programie: montaż słowno – muzyczny animowany przez ks. Jacka Michno z udziałem młodzieżowego zespołu muzycznego oraz prezentacja zasad udzielania pierwszej pomocy przeprowadzona przez ratowników Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu. Program miał na celu ukazanie młodym:

  • że czystość i odpowiedzialność jest wartością,
  • że warto być wolnym od nałogów,
  • że życie odpowiedzialne i w czystości jest możliwe,
  • że kochać naprawdę można tylko czystym i wolnym sercem.

Część II „Majówki” odbyła się w kościele XX Salezjanów w godz. 18.00 – 21.30 i składało się na nią modlitewne czuwanie animowane przez „Szkołę Nowej Ewangelizacji” oraz młodzież przemyskich szkół promującą Ruch Czystych Serc.

Na okoliczność tych spotkań opracowano i wydrukowano zakładki z modlitwą zawierzenia oraz broszurę pt. „Miłość, wolność, zdrowie,…”, która została rozdana uczestnikom spotkań.

Włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „Ciąża bez alkoholu”, organizowaną przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Było to zadanie zlecone przez miasto Przemyśl naszemu Stowarzyszeniu. Pierwszym etapem akcji było szkolenie liderów w Warszawie, na które wysłaliśmy przedstawiciela naszego Oddziału. Następnym etapem było zorganizowanie imprez, spotkań, prelekcji, rozpowszechnianie filmów, ulotek i książek promujących ciążę bez alkoholu.

25 października 2007 w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu zorganizowaliśmy konferencję naukową nt. „Płodowy Zespół Alkoholowy/FAS – co o nim wiesz”. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Przemyśla. Zaproszenie otrzymali lekarze rodzinni, pediatrzy, lekarze ginekolodzy i położnicy, położne, zwłaszcza prowadzące zajęcia w szkołach rodzenia, nauczyciele, nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, pedagodzy, kadra pedagogiczna uczelni i szkół medycznych, wykładowcy wyższych uczelni i szkół pomaturalnych dla pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów i do innych zawodów bezpośredniego kontaktu z klientem/rodziną, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych, pracownicy pomocy społecznej, kuratorzy, radni zwłaszcza z Komisji Zdrowia, Edukacji, Polityki Społecznej itp., urzędnicy z gminy odpowiedzialni za sprawy związane ze zdrowiem i szeroko rozumianą politykę społeczną, członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dzielnicowi i inni policjanci mający kontakt z rodzinami, duchowni różnych wyznań, zwłaszcza prowadzący kursy przedmałżeńskie, pracownicy poradni lecznictwa odwykowego, dyżurni punktów konsultacyjnych i telefonów zaufania, pracownicy Ośrodków Interwencji Kryzysowej i innych miejsc bezpośredniego kontaktu z klientem, przedstawiciele organizacji pozarządowych, zwłaszcza stowarzyszeń abstynenckich, lokalne media. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Od 2009 r. jako Stowarzyszenie jesteśmy jednym z organizatorów „Przemyskiego Marszu dla Życia i Rodziny”, któremu towarzyszą dodatkowe imprezy. Marsz odbywa się pod patronatem ks. abpa Józefa Michalika, Prezydenta Miasta Przemyśla i Starosty Przemyskiego. W organizację tej imprezy włącza się wiele organizacji i stowarzyszeń. W roku 2015 Marsz został włączony w „Wieczór Chwały” zorganizowany w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży

Od 2009 roku SMiO Oddz. Przemyski jest współorganizatorem „Podkarpackiego Wesela bez Toastu” w Miejscu Piastowym. Zostały opracowane ulotki, plakaty i zaproszenia. Inicjatorami Wesela są Teresa i Piotr Mazurowie. Dużą pomocą są Małgorzata i Tadeusza Rygalikowie. W roku 2014 odbyło się V „Podkarpackiego Wesela bez Toastu”, które odbywa się w myśl  słów Bł. Ks. Bronisława Markiewicza – „Polska będzie trzeźwa, albo jej wcale nie będzie”. Celem imprezy jest obudzenie  w sercach ludzi odpowiedzialność za naszą Ojczyznę, Parafię i Rodzinę poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia.

Członkowie Stowarzyszenia oraz Zespół Radiowy przygotowują i prowadzą cykliczne  audycje radiowe w Radiu Fara,

 Włączamy się w ogólnopolskie akcje protestacyjne dotyczące obrony życia i wychowania młodzieży.

Prowadzimy stałą formację duchową dla członków. Co roku prawie wszyscy członkowie Oddziału biorą udział w weekendowych rekolekcjach.

Braliśmy udział w projekcie NGO „SPRAWNI JAK MAŁO KTO”, którego celem była integracja środowisk, stowarzyszeń, udział w różnorodnych formach szkoleń. W ramach projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1500 zł. z przeznaczeniem na składany namiot (2mx4m) z logo SMiO, breloczki z danymi adresowymi, rollap z logo SMiO, nr KRS i str. www oraz breloczki z danymi kontaktowymi.

Włączyliśmy się w przygotowanie Jubileuszu 50- lecia kapłaństwa ks. Prałata Romana Wawro, który pełni funkcję opiekuna duchowego naszego Oddziału. Uroczystości odbyły się w dniu 27 czerwca 2015 roku w Jarosławskim Opactwie.

Wraz z Duszpasterstwem Rodzin w dniu 10 października zorganizowaliśmy spotkanie małżonków świętujących w tym roku jubileusze małżeńskie. Inspiracją do rozpoczęcia takiej formy spotkań było 50-lecie Duszpasterstwa Rodzin w Polsce. Ta piękna uroczystość odbyła się w Jarosławskiej Kolegiacie – sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. Uświetnili ją swoją obecnością Jubilaci z różnym stażem małżeńskim, abp Józef Michalik, Prof. Bogdan Chazan. Spotkanie zakończył rodzinny piknik. Podjęta inicjatywa spotkała się z dużym uznaniem uczestników, więc planowana jest jej kontynuacja w kolejnych latach.

Zorganizowaliśmy w Miejscu Piastowym  dwie tury warsztatów dla małżonków (całych rodzin) pt.”Szczęśliwe małżeństwo = szczęśliwa rodzina”. Warsztaty w dniu 8 sierpnia prowadziła p. Lucyna Montusiewicz, zaś w 3 października prowadzili p. Beata i Andrzej Guzikowie. Opiekę duchową sprawowali ks. dr Roman Wawro i ks. dr Marek Machała. W warsztatach wzięło udział ponad 250 osób. Warsztaty październikowe zostały dofinansowane przez ROPS w Rzeszowie.

Stowarzyszenie przejęło młodzieżowy „Klub nad Sanem”, który mieści się w Przemyślu przy ul. Klasztornej 1. Członkowie Stowarzyszenia pełnią dyżur prowadząc różne zajęcia oraz udzielając korepetycji. Jest to także miejsce spotkań Zarządu.

Jesteśmy współorganizatorem Sympozjum Naukowego organizowanego przez  Federację Obrońców Życia pod hasłem „ Profilaktyka Zdrowia Prokreacyjnego –wokół początków ludzkiego życia” zorganizowanym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 6 grudnia 2015 roku odbyło się już  V Sympozjum Naukowe w cyklu konferencji nt „Wczesne niepowodzenia prokreacji – etiologia, prewencja i postępowanie w ujęciu interdyscyplinarnym“.

Oddział Przemyski Stowarzyszenia, razem ze środowiskami lokalnymi, wystąpił do Prezydenta Miasta Przemyśla z inicjatywą zorganizowania na terenie miasta Przemyśla miejsca pamięci wszystkich nienarodzonych dzieci. W miarę naszych możliwości deklarowaliśmy współpracę i zaangażowanie w realizację tego przedsięwzięcia. W związku z tym zostaliśmy zaproszeni przez Urząd Miasta Przemyśla do udziału w pracach Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarzy Przemyskich. Uczestniczymy w dorocznej kweście na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzach przemyskich. Realizacja budowy planowanego wcześniej pomnika dzieci utraconych z różnych względów nie doszła do skutku. W to miejsce pojawiła się propozycja budowy grobowca dla tych dzieci. Było to związane z faktem, że w szpitalu w Przemyślu niektóre matki pozostawiły ciała dzieci po poronieniu w zakładzie patomorfologii. Personel szpitala wraz z Księdzem Kapelanem podjął decyzję, że te dzieci zostaną pochowane na cmentarzu. Ksiądz Kapelan zwrócił się do Wydziału Duszpasterstwa Rodzin z prośbą o pomoc w zorganizowaniu tego zbiorowego pogrzebu. Urząd Miasta udzielił pomocy finansowej w przygotowaniu grobowca na cmentarzu na Zasaniu w Przemyślu. Pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem odbył się w kwietniu 2013 r. i 25 marca 2014 r. O tym fakcie zostali poinformowani członków Stowarzyszenia. Trwają comiesięczne czuwania modlitewne w obronie życia, małżeństwa i rodziny. Odbywają się one teraz 25 dnia miesiąca w kościele pw. Świętej Trójcy. Oprócz tego w każdy drugi wtorek miesiąca odbywają się czuwania modlitewne w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu w intencji poszanowania życia ludzkiego.

W 2011 r. SMiO Oddz. Przemyski był współorganizatorem „Podkarpackiego Wesela bez Toastu” w Miejscu Piastowym. Zostały opracowane ulotki, plakaty i zaproszenia. Duży udział i pomoc doradców rodzinnych. Odpowiadaliśmy za sprawy finansowe, pomoc w rozliczeniu pomoc przy różnych pracach organizacyjnych oraz w pieczeniu ciast, po stronie SMiO było także prowadzenie Wesela. Przygotowaliśmy podziękowania dla wszystkich sponsorów. Inicjatorami Wesela są Teresa i Piotr Mazurowie, oraz dużej pomocy Małgorzaty i Tadeusza Rygalików. W latach 2013-2014 Podkarpackie Wesele bez Toastu” organizowane było przez Stowarzyszenie „Powściągliwość i Praca”, SMiO Oddz. Przemyski wspierało organizacyjnie imprezę.

Współpracujemy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu w organizacji Studium Życia Rodzinnego (wydawane zaświadczenia) oraz w organizacji i prowadzeniu Kursu kwalif. „Wychowanie do Życia w Rodzinie”. Absolwenci SŻR, którzy mają wykształcenie pedagogiczne mogą uzupełniać treści programowe i uzyskać świadectwo kwalifikacyjne do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie. W programie kursu realizuje się Blok Biomedyczny, na którym uczymy NPR wg metody polskiej T. Kramarek. W roku 2013 Kurs uzupełniający ukończyło 13 doradców.

W dniu28 lutego 2014 r.we współpracy z PCEN Oddz. Przemyski byliśmy organizatorami konferencji Współczesne zagrożenia cywilizacji i kultury?