Zaręczyny

OBRZĘD ZARĘCZYN
I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA NARZECZONYCH
Narzeczeni, ich rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i zaproszeni przyjaciele gromadzą się w domu jednego
z narzeczonych w celu zawarcia zaręczyn oraz błogosławieństwa narzeczonych. Na ołtarzyku rodzinnym
lub na stole umieszczamy krzyż, Biblię, świece i kwiaty, które nadają spotkaniu charakteru religijnego,
bardziej radosnego i uroczystego. Obrzędowi może przewodniczyć ojciec lub matka jednego z narzeczonych.
Spotkanie rozpoczynamy od znaku krzyża świętego.
P. (Prowadzący) W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. (Wszyscy) Amen.
P. Bracia i siostry, posłuchajmy z uwagą słów świętego Pawła Apostoła do Kolosan.
Kol 3, 12 – 17
„Bracia! Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne
miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając
sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam tak
i wy! Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami
waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym
Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa [całym swym]
bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy,
hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.
I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Jezusa
Chrystusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.„
Narzeczony:
Kochani Rodzice, z wielką radością N. („nomen”, łac. imię, np. Maria) i ja N.( np. Piotr)
pragniemy Wam uroczyście dzisiaj oświadczyć, że oboje się kochamy i pragniemy
w najbliższym czasie zawrzeć sakrament małżeństwa. Dlatego prosimy Was, naszych
Rodziców, abyście zechcieli wyrazić Waszą zgodę na ten związek i pobłogosławić.
Narzeczona:
Ja również pragnę ze swej strony oświadczyć, że miłość nasza jest szczera, a chęć
zawarcia sakramentu małżeństwa prawdziwa, stąd prosimy bardzo serdecznie
abyście zechcieli uroczyście wyrazić Waszą zgodę i odtąd traktować nas (mnie np.
Marię mojego narzeczonego np. Piotra) jako narzeczonych, otoczyć nas modlitwą
i serdecznością, udzielić rodzicielskiego błogosławieństwa, byśmy dobrze przygotowali się
do naszego ślubu.
Ojciec lub matka jednego z narzeczonych:
P. N (np. Piotrze) i N (np. Mario ), jako wasi rodzice cieszymy się, że odszukaliście siebie
i odkryliście wielki skarb miłości jaki Pan Bóg wlał w serce każdego z Was. Akceptujemy
waszą wolę i pragniemy Wam jako narzeczonym udzielić naszego błogosławieństwa.
Przewodniczący kontynuuje obrzęd mówiąc:P. Bóg Ojciec Wszechmogący niech to sprawi, abyście wzrastali w Jego miłości, niech Was
zachowa w swojej łasce i pokoju. Chrystus niech Was oczyści od wszelkiego grzechu
i zjednoczy ze sobą w Eucharystii. Duch Święty niech oświeci Wasze serca umocni Waszą
wiarę, nadzieję i miłość, która jest więzią wszelkiej doskonałości.
W. Amen.
Rodzice czynią na czole narzeczonych znak krzyża kciukiem prawej ręki i przekazują im pocałunek
pokoju. Po czym może nastąpić błogosławieństwo pierścionka (ów)
P. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, + pobłogosław ten zaręczynowy pierścionek (te
zaręczynowe pierścionki). Niech on (one) będzie (będą) dla N i N znakiem więzi i ofiarnej
miłości, jaką Ty nas wszystkich umiłowałeś. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana
naszego.
W. Amen.
Narzeczony wręcza swojej narzeczonej pierścionek zaręczynowy. Wszyscy mogą teraz złożyć zaręczonym
życzenia. Obrzęd kończy się wspólną modlitwą:
P. Zwróćmy nasze serca do Miłosiernego Boga i prośmy Go słowami:
P. Panie Jezu, Ty kochałeś swych Rodziców i byłeś przez Nich kochany, utwierdzaj
wszystkie rodziny w pokoju i wzajemnej miłości. Ciebie prosimy….
W. Wysłuchaj nas, Panie.
P. Chryste, Ty zawsze troskliwie pełniłeś wolę swego Ojca, spraw, aby odtąd N i N jako
narzeczeni, wypełniając Twoją wolę wzrastali we wzajemnej miłości. Ciebie prosimy…..
W. Wysłuchaj nas, Panie.
P. Chryste, Ciebie stroskani Rodzice znaleźli po trzech dniach w domu naucz nas
wszystkich szukania najpierw Królestwa Bożego. Ciebie prosimy…..
W. Wysłuchaj nas, Panie.
P. Wszystkie nasze prośby przedstawmy Miłosiernemu Bogu Ojcu w modlitwie, której
nas nauczył sam Jezus Chrystus:
Ojcze nasz…
P. Polećmy Parę Młodych i nas wszystkich szczególnej opiece Matki Najświętszej
odmawiając:
Pod Twoją obronę, uciekamy się…
Przewodniczący a wraz z nim wszyscy zgromadzeni, czyniąc na sobie znak krzyża świętego, mówi:
P.+ Niech nam Bóg błogosławi, strzeże od wszelkiego zła i doprowadzi na życia
wiecznego.
W. Amen.
Tekst przygotowany na podstawie:
Bp Józef Wysocki, Rytuał rodzinny, Włocławek 1999, s. 528 – 531.